logo
  • IK 17
  • Irregular Slab Vase
  • Shino Glaze
  • 3.5" L x 3.5" W x 11" H
  • $180.00
Back